RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
BiuraProfilPłatnośćDostawaCenyRodzaj dokumentuInstrukcjeKategoria wartościMiędzynarodowe prawo jazdyDokumenty
ITU

Konwencja o ruchu drogowym
(Wiedeń, dnia 8 listopada 1968)
(Zmieniony w dniu 1 maja 1971)


  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Rozdział II. Zasady ruchu drogowego
  Rozdział III. Warunki dopuszczenia do ruchu międzynarodowego pojazdów samochodowych i przyczep
  Rozdział IV. Kierowcy pojazdów mechanicznych,
  Rozdział V. Warunki dopuszczenia rowerów i motorowerów w ruchu międzynarodowym
  Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Aplikacje

  Umawiające się Strony, pragnąc ułatwić międzynarodowy ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach przez przyjęcie jednolitych zasad ruchu drogowego, uzgodniły, co następuje:

Konwencja o ruchu drogowym
(Wiedeń, dnia 8 listopada 1968)
(Zmieniony w dniu 1 maja 1971)

ROZDZIAŁ IV

Kierowcy pojazdów mechanicznych,

Artykuł 10

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zakazujące którejkolwiek Umawiającej się Stronie podejmowanie zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych (995_010) i ograniczone do sytuacji środków, które uzna za niezbędne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Artykuł 41 Ważność zezwoleń jazdy

1. Umawiające się Strony uznają:

a) Każdy krajowego prawa jazdy, sporządzona w ich języku urzędowym lub w jednym z języków narodowych, lub, jeżeli nie zostały sporządzone w takim języku, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem;

b) Każdy krajowego prawa jazdy, zgodnych z przepisami załącznika 6 do niniejszej konwencji, oraz

c) międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, za ważne na jego terytorium do jazdy, kategoria pojazdu do kontroli emisji, pod warunkiem, że pozwolenie jest ważne i że zostało ono wydane przez inną Umawiającą się lub jego jednostkę lub edineniem upoważniony przez Umawiającą się Stronę lub jego jednostkę. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do prawa jazdy, uczący się.

3. Umawiające się Strony zobowiązują się przyjąć środki niezbędne do zapewnienia, że krajowe i międzynarodowe prawo jazdy, o których mowa w punktach "a", "b" i "c" ustępu 1 niniejszego artykułu nie są wydawane na terytorium bez uzasadnionej gwarancji zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdów i jego fizycznej gotowości.

5. Międzynarodowe prawo jazdy może być wydane tylko na podstawie krajowego prawa jazdy wydawane są minimalne wymagania określone w niniejszej konwencji. kierowca International licencja wygasa po upływie odpowiednich krajowych numer prawa jazdy, które wpisuje się w międzynarodowego prawa jazdy.

6. Ten artykuł nie zobowiązuje Umawiające się Strony:

a) uznania ważności krajowych lub międzynarodowych praw jazdy wydanych na terytorium innej Umawiającej się do osób, które były na ich terytorium miejsce zamieszkania w chwili wydania tego zezwolenia, lub które miały stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium po wydania;

b) uznania ważności powyżej kierowcy jazdy wydanych kierowcom, których miejsce zamieszkania w chwili wydania nie było na terytorium, na którym zostały wydane lub który przeniósł swoje miejsce zamieszkania po emisji certyfikatów do innego terytorium.


Artykuł 42 Zawieszenie prawa jazdy

3. Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie będzie interpretowane jako uniemożliwiające Umawiającym się Stronom lub ich części w celu zakazania kierowców z krajowych lub międzynarodowe prawo jazdy do prowadzenia pojazdów, jeżeli jest oczywiste i udowodnione, że jego stan jest taki, że nie może on prowadzić pojazd bez narażania w ruchu drogowym, lub jeśli został pozbawiony prawa jazdy w państwie, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Artykuł 43 Przepis przejściowy

Międzynarodowe prawo pozwala, zgodne z przepisami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r., w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji zgodnie z ustępem 1 artykułu 47 niniejszej konwencji, będzie stosowania art 41 i 42 niniejszej Konwencji kwota do międzynarodowego prawa zezwolenia przewidziane w niniejszej konwencji.

Artykuł 53

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie będzie interpretowane jako zakazujące którejkolwiek Umawiającej się Stronie podejmowanie zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych i ograniczonych do sytuacji środków, które uzna za niezbędne dla jej bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego.

POPRAWKI DO KONWENCJI

Ruch na 08 listopada 1968 *
Zmiany proponowane * na 28 września 2004.

Punkty 07/02
Zmień obecny tekst tych ustępów w brzmieniu:
2. a) Umawiające się Strony uznają:
i) wszelkie krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji;
ii) międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji, pod warunkiem że jest przedstawiona z odpowiednią krajowe prawo jazdy ważne na jej terytorium do kontroli pojazdu, kategorii pojazdów, przez pozwolenia, pod warunkiem, że zezwolenia są ważne i że zostały wydane przez inne Umawiające% D

? 0 Yuscheysya Strony lub jego jednostkę lub stowarzyszenia należycie upoważnionego przez innych takich Umawiających się Stron;
b) prawo jazdy wydane przez Umawiające się Strony będą uznawane na terytorium drugiej Strony, do czasu, gdy na tym obszarze jest miejsce zamieszkania posiadacza;
c) Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do prawa jazdy, uczący się.
3. Ustawodawstwo krajowe może ograniczyć termin ważności krajowego prawa jazdy. Ważność międzynarodowe prawo jazdy jest ograniczony do dnia wygaśnięcia ważności krajowego prawa jazdy lub daty ważności nie dłuższy niż jeden, trzy, pięć lub dziesięć lat od daty wydania międzynarodowego prawa jazdy, w zależności od co nastąpi wcześniej.
5. Międzynarodowe prawo jazdy może być wydane tylko na podstawie krajowego prawa jazdy wydawane są minimalne wymogi określone w niniejszej konwencji. Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest przez Zamawiającego, na terytorium którego posiadacz ma miejsce zamieszkania, wydanie prawa jazdy lub uznania krajowe prawo jazdy wydane przez inną Umawiającą, nie jest ważne na terytorium.

Artykuł 43 (Postanowienia przejściowe)

2. Umawiające się Strony wydaje międzynarodowe prawo jazdy pozwolenia, zgodnie z nową wersją załącznika 7, nie później niż pięć lat po jej wejściu w życie. prawo międzynarodowe pozwolenia wydanego zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami artykułów 41, 43 i załącznika 7 do Konwencji przed końcem tego okresu pozostaje ważne z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 artykułu 41 ".


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup