RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
BiuraProfilPłatnośćDostawaCenyRodzaj dokumentuInstrukcjeKategoria wartościMiędzynarodowe prawo jazdyDokumenty
ITU

Deklaracja Międzynarodowej Konferencji o ruchu drogowym.

       Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji są świadomi, że obecna sytuacja krytyczna, w zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, wymagają szczególnie skuteczne, kompleksowe, wieloaspektowe działania w celu wyeliminowania przyczyn wypadków drogowych i zmniejszyć skutki wypadków w naszych krajach.

    Głównym celem organizacji publicznych jest stowarzyszeniem obywateli mających prawo własności pojazdu na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów w utrzymaniu i bezpieczne korzystanie z tych pojazdów, a także przyczynia się do bezpieczeństwa na drogach.

    Rozwiązywanie pilnych i palących problemów w korzystaniu z pojazdów niezbędnych pozytywnego wyniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wysiłki wszystkich zainteresowanych stron, organizacji rządowych i pozarządowych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    Międzynarodowa konferencja z Konwencją o ruchu drogowym (1968) oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (1968), jak również Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach na całym świecie i globalnego kryzysu w zakresie bezpieczeństwa drogowego na całym świecie ( 2004 i 2005), Europejskiego Planu Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, wprowadzony przez Komisję Europejską w 2001 r. Narodowego Programu bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych aktów prawnych w tym zakresie, przyjęte w Państwa-Strony tej konferencji, decyzje instytucji publicznych, których praca ma na celu informowanie, kształcenie i szkolenie użytkowników drogi, traktując życie ludzkie jako wysokiej wartości i przy założeniu, niezbywalne prawo do życia i gwarantowane prawo każdej osoby, biorąc pod uwagę złożone środków do podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego pana obszarach Lavna najbliżej kryminalnej i organizacji Państw-Stron na tym forum, biorąc pod uwagę, że większość wypadków zdarza się z powodu błędów i nadużyć popełnionych przez użytkowników dróg, wymagają:

- Ciągłe doskonalenie podstaw kultury na drodze, objaśnianie i promowanie ich wśród ludności, z uwagi na braki w szkoleniu kierowców pojazdów;

- Podkreślając konieczność edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne o tym, jak zachowywać się na drodze okresowo informuje użytkowników o stanie awarii na drodze do szerokiego grona użytkowników dróg, w połączeniu z działań legislacyjnych i administracyjnych do ich przestrzegania;

- Uznając brak spójności w wspólnych działań organizacji pozarządowych z władzami wykonawczymi, organów egzekwowania prawa na wszystkich szczeblach w państwach, uczestników konferencji w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Wyrażając gotowość do ścisłej współpracy we wszystkich obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Biorąc to deklaracji końcowej uczestnicy Międzynarodowej Konferencji za właściwe:

- Wspierać rozwój kontaktów międzynarodowych, organizacje publiczne, forum i inne wydarzenia mające na celu rozwiązanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w celu koordynacji wydanych pytań do dyskusji z władzami wykonawczej krajów Stron wyjść;

- Informowanie kierownictwa organizacji społecznych w celu poprawy przepisów krajowych w zakresie ruchu drogowego;

- Informowanie kierownictwa organizacji publicznych w ich działalności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcje swoje doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii bezpieczeństwa w pojeździe, monitorowania i konserwacji pojazdów;

- Aby osiągnąć opracowanie i przyjęcie przez organy ścigania, instytucje publiczne, wspólnych planów i programów na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym w ciągu trzech lat w konferencji;

- Zachęcanie do wymiany informacji i najlepszych praktyk w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój zalecenia dotyczące zapobiegania wypadkom na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym;

- W celu przeprowadzenia kompleksowych informacji i działań edukacyjnych mających na celu adresowane do różnych grup i warstw dla kształtowania negatywnych postaw wobec łamiących przepisy ruchu drogowego;

- Uczestniczenie w tworzeniu reklamy społeczne mające na celu promowanie kultury zachowań użytkowników dróg. Do oferty telewizji "Rzeczypospolitej" doprowadzić do tematu dyskusji na temat bezpieczeństwa drogowego, przedstawia propozycje modernizacji metod nauczania i oczywiście bezpieczeństwa zawartości drogowego na wszystkich poziomach kształcenia w celu spełnienia wymogów współczesnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem skupiając się na młodzieży drogi lub ulicy i dzieci;

- Szerokie zastosowanie doświadczeń Europejskiego Stowarzyszenia Nauka jazdy w przygotowaniu i szkolenia kierowców pojazdów;

- Promowanie roli zdrowia w zakresie zapobiegania i zapobiegania wypadkom;

- Pełne wsparcie członków organizacji społecznych w bezpiecznym ubezpieczeń, przechowywania i konserwacji pojazdów.

    Apelując do wszystkich użytkowników dróg, członków Międzynarodowej Konferencji twierdzą, że bezpieczeństwo na drodze jest odpowiedzialność zbiorowa. Wymaga to silnego i trwałego człowieka będzie wspólny wysiłek. Niektóre z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie rozwiąże tego złożonego problemu, tylko we współpracy ze wszystkimi ministerstwami i agencjami, jak i społeczeństwa obywatelskiego jest możliwe do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji odwołania się do władz, aby zaostrzyć wymagania dla łamiących przepisy ruchu drogowego, jak również wszystkich zainteresowanych osób związanych z bezpieczeństwem drogowym oraz w celu wykonania niniejszej deklaracji końcowej.


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup