RU
EN
IT
ES
DE
GR
PL
AE
BiuraProfilPłatnośćDostawaCenyRodzaj dokumentuInstrukcjeKategoria wartościMiędzynarodowe prawo jazdyDokumenty
ITU

Umowy europejskiej
uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968
Dokument 994_372, wydanie z dnia 01.05.1971, deystvueschy.
(Genewa, 1 maja 1971)
 
        Umawiające się Strony Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902), dążenie do osiągnięcia większej jednolitości w przepisach Europy na znaki drogowe, sygnalizację znaków i oznaczeń drogowych, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

         Umawiające się Strony Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902), podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, że system operacyjny na ich terytorium, znaki drogowe, sygnalizację oraz oznakowania dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszego porozumienia.

  Artykuł 2

         1. Niniejsza Umowa będzie otwarta do 30 kwietnia 1972 r. w sprawie podpisania przez państwa, które podpisały Konwencję o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902), lub do niego przystąpiły, albo są członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, albo dopuszczone do Komisji w charakterze doradczym, zgodnie z pkt 8 Statutu Komisji.
        2. Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji przez państwo po ratyfikacji Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902) lub przystąpienie do niej. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.
         3. Niniejsza umowa pozostaje otwarta do przystąpienia dla każdego państwa, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, który jest stroną Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902).
Dokumenty przystąpienia zostaną złożone u Sekretarza Generalnego.

  Artykuł 3

         1. Każde państwo może przy podpisywaniu, ratyfikacji niniejszej Umowy lub przystąpienia lub w dowolnym czasie oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego, że niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich lub części terytoriów, za których stosunki międzynarodowe jest ono odpowiedzialne. Umowa ma zastosowanie do terytorium lub terytoriów wymienionych w notyfikacji, w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania przez Sekretarza Generalnego notyfikacji lub w chwili wejścia w życie Umowy dla państwa dokonującej zgłoszenia, jeżeli nastąpiło to później.
         2. Wszelkie członkowskie, składając oświadczenie na podstawie ustępu 1 niniejszego artykułu, może w każdym późniejszym czasie oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego, że Umowa przestaje obowiązywać na terytorium określonym w zawiadomieniu i Umowy przestają obowiązywać na to terytorium po upływie jednego roku od daty Sekretarz Generalny otrzymał notyfikację.

Artykuł 4

         1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie dwanaście miesięcy od daty złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia.
        2. Dla każdego państwa, które ratyfikuje umowy lub do niej przystąpi po złożeniu dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, Umowa wchodzi w życie dwanaście miesięcy od daty złożenia przez takie państwo złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia.
         3. Jeśli data wejścia w życie zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego artykułu przed dniem, wynikające z zastosowania artykułu 39 Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902), Umowa wchodzi w życie z nią terminie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.

  Artykuł 5

         Od wejścia w życie niniejszej umowy wygasa i zastąpi w stosunkach między Umawiającymi się Stronami Protokołu w sprawie ruchu drogowym, zawarte w Umowie europejskiej podpisanej w Genewie w dniu 16 września 1950 r., w uzupełnieniu do Konwencji z 1949 r. o ruchu drogowym oraz z 1949 r. Protokół Konwencja o znakach i sygnałach drogowych (995_901), Porozumienie w sprawie wyznaczenia granic robót drogowych, podpisanej w Genewie w dniu 16 grudnia 1955 r. oraz Umowy europejskiej dotyczącej Road Oznaczenia, sporządzonej w Genewie dnia 13 grudnia 1957 roku.

  Artykuł 6

        1. Dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron może zaproponować jedną lub więcej poprawek do umowy. Tekst proponowanej poprawki wraz z uzasadnieniem
Wysłane do Sekretarza Generalnego, który przekazuje go wszystkim Umawiającym się Stronom. Umawiające się Strony mają możliwość zgłoszenia go w okresie dwunastu miesięcy od daty jej rozpowszechnienia, że:
   a), czy przyjąć poprawkę;
   b) zmiany lub odrzucić
   c) czy zdecydować się na konferencji poprawki zostało zwołane. Sekretarz Generalny przekaże również proponowane poprawki do innych państw, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy.
        2.

   a) Każda przedłożona poprawka, zgłoszona zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu uważa się za przyjętą, jeżeli w wyżej wymienionym okresie dwunastu miesięcy mniej niż jedna trzecia Umawiających się Stron poinformuje Sekretarza Generalnego, że odrzucenie poprawki lub chcą zwołania konferencji w celu rozważenia poprawek. Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Umawiające się Strony o każdym przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych zmian, a wszystkie żądania zwołania konferencji. Jeżeli w wyznaczonym terminie dwunastu miesięcy od takiego odrzucenia i wnioski otrzymały mniej niż jednej trzeciej wszystkich Umawiających się Stron, Sekretarz informuje wszystkie Umawiające się Strony, że poprawka wejdzie w życie naprzemiennie

to sześć miesięcy po upływie dwunastu miesięcy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, do wszystkich Umawiających się Stron, z wyjątkiem tych, które w wyznaczonym terminie odrzucił poprawkę lub wystąpiły o zwołanie konferencji w celu dyskusji.
   b) Każda z Umawiających się Stron, w tym okresie dwunastu miesięcy odrzuciła proponowaną poprawkę lub wniosek o zwołanie konferencji w celu rozważenia, może w każdym czasie po upływie tego terminu powiadamia Sekretarza Generalnego o jej przyjęciu, a Sekretarz Generalny przekaże zawiadomienie do wszystkich innych Umawiających się Stron. Zmiana wchodzi w życie dla Umawiających się Stron powiadomi o przyjęciu, w sześć miesięcy od daty jego otrzymania przez Sekretarza Generalnego.
        3. Jeżeli proponowana poprawka nie została przyjęta zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, a jeśli w ciągu dwunastu miesięcy przewidziany w ustępie 1, mniej niż połowa ogólnej liczby Umawiających się Stron poinformuje Sekretarza Generalnego o odrzuceniu proponowanych zmian, a jeśli co najmniej trzeciej wszystkich Umawiających się Stron, lecz nie mniej niż pięć, poinformował, że akceptują to i chcą zwołania konferencji w celu omówienia zmian, Sekretarz zwołuje konferencję w celu rozważenia proponowanej poprawki do wszelkich propozycji, które mogą być przekazywane mu zgodnie z pkt 4 tego artykułu.
        4. Jeżeli konferencja zwoływana jest zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, Sekretarz Generalny zaprasza do niej wszystkie Umawiające się Strony i inne państwa, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy. Sekretarz Generalny apeluje do wszystkich państw zaproszonych na konferencję, by zapewnić mu co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem konferencji, wnioski, które, oprócz proponowanej zmiany, mogą zdecydować się na konferencji, oraz informuje o tej propozycji, co najmniej trzy miesiące przed Otwierając konferencję, wszyscy zaproszeni do stanu konferencji.
        5.

   a) Wszelkie zmiany niniejszej umowy uważa się za przyjętą, jeżeli jest to przyjęte przez większość dwóch trzecich głosów państw reprezentowanych na konferencji, pod warunkiem że taka większość obejmuje co najmniej dwie trzecie Umawiających się Stron reprezentowana na konferencji. Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Umawiające się Strony o przyjęciu zmiany, i wejdzie w życie w dwanaście miesięcy od daty takiego powiadomienia wszystkich Umawiających się Stron, z wyjątkiem tych, które są w tym czasie poinformowały Sekretarza Generalnego o odrzuceniu poprawki.
   b) Każda z Umawiających się Stron, odrzucony w tym okresie dwunastu poprawka może w każdym czasie zawiadomić Sekretarza Generalnego o jej przyjęciu, a Sekretarz Generalny zawiadamia wszystkich innych Umawiających się Stron. Zmiana wchodzi w życie dla Umawiających się Stron powiadomi o przyjęciu, w sześć miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia przez Sekretarza lub upływie dwunastu miesięcy, co nastąpi później.
        6. Jeżeli proponowana poprawka nie jest uznana za przyjętą zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, a jeśli warunki zwołania konferencji zgodnie z pkt 3 niniejszego artykułu, proponowana poprawka zostanie odrzucona.
        7. Niezależnie od określonych w pkt 1-6 niniejszego artykułu na temat zmian w załączniku do niniejszej Umowy mogą być zmieniane w drodze porozumienia między właściwymi organami Umawiających się Stron. Jeżeli właściwy organ jednej z Umawiających się Stron stwierdził, że zgodnie z ustawodawstwem krajowym jego umowy jest uzależnione od uzyskania specjalnego zezwolenia lub zatwierdzenia przez ustawodawcę, za zgodą właściwego organu z Umawiających się Stron do zmiany aplikacji uważa się tylko wtedy, gdy zawiadomi Sekretarza Generalnego, że wymaganego zezwolenia lub zatwierdzenia. Umowa między właściwe organy mogą postanowić, że w okresie przejściowym, wcześniejszych przepisów całego załącznika lub w części pozostają w mocy, wraz z nowym. Sekretarz Generalny od daty wejścia w życie nowych przepisów.
        8. Każde państwo w chwili podpisywania lub ratyfikacji niniejszej Umowy lub przystąpienia do poinformowania Sekretarza Generalnego nazwę i adres właściwy organ upoważniony do wydania zgody, jak przewidziano w pkt 7 niniejszego artykułu.

  Artykuł 7

        Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie jednego roku od daty otrzymania przez Sekretarza Generalnego notyfikacji. Każda z Umawiających się Stron, który przestaje być stroną Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902), tego samego dnia przestaje być stroną niniejszej umowy.

  Artykuł 8

        Niniejsza Umowa wygasa, jeżeli liczba Umawiających się Stron w dowolnym okresie dwunastu kolejnych miesięcy jest niższa od pięciu, a także z chwilą wygaśnięcia Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902) .

Artykuł 9

        1. Każdy spór między dwiema lub więcej Umawiających się Stron dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy, które Strony sporu nie można rozwiązać w drodze negocjacji lub innych środków rozstrzygania, przekazany do arbitrażu na żądanie jednej ze Stron, między którymi sporu składa się do jednego lub więcej arbitrów wybranych w drodze wzajemnego porozumienia stron w sporze.

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania do arbitrażu Strony uczestniczące w sporze nie osiągną porozumienia w sprawie wyboru arbitra lub arbitrów, każda z tych Stron może zwrócić się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór zostanie przekazany.
        2. Arbiter lub arbitrzy wyznaczeni zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu będzie wiążące dla Umawiających się Stron sporu.

Artykuł 10

        Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zakazujące którejkolwiek Umawiającej się Stronie podejmowanie zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych (995_010) i ograniczone do sytuacji środków, które uzna za niezbędne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Artykuł 11

        1. Każde państwo może, przy podpisaniu niniejszej Umowy lub składania dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia oświadczyć, że nie uważa się za związaną artykułem 9 niniejszej umowy. Inne Umawiające się Strony nie będą związane artykułem 9 w odniesieniu do każdej z Umawiających się Stron, które złożyło takie oświadczenie.
        2. Zastrzeżenia do niniejszej Umowy, inne niż zastrzeżenia przewidziane w ustępie 1 niniejszego artykułu jest dozwolone pod warunkiem, że się na piśmie i jeśli zostały dokonane przed złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, znajdują potwierdzenie w dokumencie ratyfikacji lub dokumentu przystąpienia.
        3. Każde Państwo w chwili składania dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, powiadamia Sekretarza Generalnego na temat zakresu, w jakim zastrzeżeń wniesionych przez nich do Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902) odnoszą się do niniejszej Umowy. Wszelkie zastrzeżenia co do których zgłoszenia zostaną wykonane w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia do niniejszej Umowy uznaje się za mające zastosowanie do niniejszej Umowy.
        4. Sekretarz Generalny sprawozdania Rezerwacje i zgłoszenia dokonane na mocy niniejszego artykułu, wszystkie państwa wymienione w artykule 2 niniejszej Umowy.
        5. Wszelkie członkowskie, składając oświadczenie, rezerwacja lub zgłoszenia na mocy niniejszego artykułu, może w każdej chwili usunąć je poprzez powiadomienie Sekretarza Generalnego.
       6. Każde zastrzeżenie dokonane zgodnie z ustępem 2 lub przekazane zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu
   a) zmienia dla Umawiającej się Strony, dokonała lub zgłoszone zastrzeżenia, zgodnie z tym zastrzeżeniem, postanowienia umowy, do której się odnosi;
   b) zmiany w takim samym stopniu te przepisy do innych Umawiających się Stron w ich stosunkach z Umawiających się Stron osiągnęła lub zgłoszone zastrzeżenia.

Artykuł 12

        Oprócz deklaracji, zgłoszeń i zawiadomień przewidzianych w artykułach 6 i 11 niniejszej Umowy, Sekretarz powiadamia Umawiające się Strony i inne państwa, o których mowa w artykule 2:
   a) podpisaniu, ratyfikacji i przystąpień zgodnie z art 2;
   b) zawiadomienia i zgłoszenia zgodnie z art 3;
   c) datę wejścia w życie niniejszej Umowy zgodnie z artykułem 4;
   d) datę wejścia w życie zmiany do niniejszej Umowy zgodnie z pkt 2, 5 i 7 artykułu 6;
   e) wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 7;
   f) rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z art. 8

  Artykuł 13

        Po 30 kwietnia 1972 Oryginał niniejszej Umowy, sporządzony w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, zostanie złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaże uwierzytelnione kopie wszystkim państwom, o których mowa w art 2 niniejszej umowy.
        W DOWÓD CZEGO niżej podpisani przedstawiciele, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Dodatek

       1. Stosując przepisy niniejszego załącznika, "konwencja" oznacza Konwencję o znakach i sygnałach drogowych, otwartej do podpisu w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 (995_902).
        2. Niniejszy załącznik zawiera tylko dodatki i zmiany do odpowiednich postanowień Konwencji (995_902).
        3. W artykule 1 (995_902) (definicje)
Pkt "b"
   Pkt powinien brzmieć: "Określenie" miejscowości "oznacza obszary zabudowane, wejścia i wyjścia specjalnie wyznaczone przez odpowiednie znaki."
Pozycja "l"
   Dla motocykli trójkołowych równe pojazdów o masie bez obciążenia nie przekracza 400 kg (900 funtów).
   Dodatkowe ustęp dodaje się na końcu niniejszego artykułu.
   Pkt powinien brzmieć: "Piesi są zrównane osoby ciągnie wózek dziecięcy, wózek pacjenta lub innych pojazdów o niewielkich rozmiarach i bez silnika, prowadząc ręce, rower lub motorower, a osób niepełnosprawnych podróżujących na wózkach inwalidzkich Wózek inwalidzki napędzany przez nich, lub porusza się z prędkością pieszego.
        4. Przejdź do artykułu 3 (995_902) (Obowiązki Umawiających się Stron)
Pkt 3
   Pkt powinien brzmieć: "Wszystkie znaki, urządzenia i oznaczenia, które nie spełniają system ustanowiony na mocy Konwencji i niniejszej Umowy, zostanie zastąpiony w ciągu dziesięciu lat od daty wejścia w życie Umowy.
W tym okresie, tak aby użytkownicy dróg są przyzwyczajeni do systemu ustanowionego na mocy Konwencji i niniejszego Porozumienia, będzie to możliwe, wraz z znaki, symbole i napisy w Konwencji i niniejszego Porozumienia, korzystać z tego samego przez znaki, symbole i napisy.
        5. W artykule 6 (995_902)
   Pkt 4
   Postanowienia niniejszego ustępu, który w Konwencji (995_902) są zalecenia będą wiążące.

6. Przejdź do artykułu 7 konwencji (995_902)
   Pozycja 1
   Dodatkowe zdanie dodaje się na końcu akapitu.
   Zdanie to powinno brzmieć: "Ponadto, w odniesieniu do oznaczenia, nie jest zalecane do korzystania z jednego i tego samego odcinka znaków drogowych, które są oświetlone i wyposażone w materiały odblaskowe lub urządzeń i znaków, które nie są objęte lub nie wyposażona w określone powyżej sposób. "
        7. Artykuł 8 Konwencji (995_902)
   Pkt 3
   Pkt powinien brzmieć: "W okresie przejściowym dziesięciu lat określonych w ustępie 4 niniejszej Umowy oraz w przyszłości, w wyjątkowych przypadkach, w celu ułatwienia interpretacji znaków można dodać napis na prostokątną płytę pod znakiem lub w prostokątną płytę zawierające oznaczenie, takie oznaczenie może być również wprowadzony na znak się, jeżeli nie jest trudne do zrozumienia znak dla kierowców, którzy nie mogą zrozumieć napis ".
        8. Przejdź do artykułu 9 Konwencji (995_902)
   Pozycja 1
   Każde państwo wybiera wzór znaku ostrzegawczego "a".
        9. W artykule 10 (995_902) (objawy Priorytet)
   Pkt 3 Każde państwo wybiera znak "przejście bez zatrzymywania jest zabronione" wzór B, 2 "a".
   Pozycja 6
   W przypadku pre-alarm podejścia do znaku B, 1 używany ten sam znak, wraz z podpisania zgodnego ze wzorem 1, w załączniku nr 7 do Konwencji (995_902).
   W przypadku pre-alarm podejścia do znaku B, 2 "a" stosowany jest znak B, 1, uzupełnione o prostokątnej płyty z oznaczeniem "STOP" i liczbę określającą, jak daleko znak B, 2 "a".
        10. Zgodnie z artykułem 18 Konwencji (995_902) (Wskaźniki pozycji)
   Pozycja 2
   Pkt powinien brzmieć: "Znaki E, 9" a "i E, 9" c ", zgodnej ze wzorami w załączniku 9 do Konwencji, wskazuje użytkowników dróg, że oznaki E, 9" a "do E znaki, 9" c ", normalne przepisy ruchu drogowego obowiązujące w miastach na terytorium tego państwa, z wyjątkiem przypadków, w których niektórych odcinków dróg w miastach wymaga zastosowania innych przepisów. Mają napisy ciemnego koloru na białym tle lub światła i są instalowane odpowiednio przy wjeździe do wsi pozycji i poza nimi. Jednakże, znak B, 4 musi być zainstalowany na głównych drogach, ze znakiem B, 3, w przypadkach, gdy prawo drogi przestaje obowiązywać we wsi. "
   Pkt 3
   Pkt powinien brzmieć: "Indeks nazwisk wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu w wyżej sformułowanie powinno się znacząco różnić od tych wskazanych w ust znaków, muszą mieć etykietę z kolorze białym lub światła na ciemnym w tle ".
       11. Artykuł 23 Konwencji (995_902) (Sygnały przeznaczone są do regulacji ruchu pojazdów)
   Dodatkowego ustępu w brzmieniu natychmiast po ustępie 3 tego artykułu.
   Pkt jest następujący:
   "A) postanowienia ustępów 1, 2 i 3 artykułu 6 Konwencji w sprawie znaków i sygnałów drogowych stosuje się do sygnalizacji świetlnej, z wyjątkiem tych na przejazdach kolejowych.
    b) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach są instalowane na skrzyżowaniach lub w środku, i mogą być powtórzone na drugiej stronie skrzyżowania.
    c) Ponadto, zaleca się, aby ustawodawstwo krajowe, że sygnalizacji świetlnej:
    i) są tak ustawione, aby nie zakłócać ruchu pojazdów na jezdni, a jeśli są one zainstalowane na poboczach dróg, w najmniejszym stopniu zakłócają ruch pieszych;
    ii) muszą być wyraźnie widoczne z daleka, a ich wskazówki powinny być jasne, o podejście do nich;
    iii) powinna być standardem na terytorium każdej z Umawiających się Stron do kategorii dróg. "
   Pkt 9
   Pkt powinien brzmieć: "Gdy zielone światło system trzech kolorów ma postać jednego lub więcej zielonych strzałek na okrągłej czarnym tle, włączenie strzałek lub strzałki oznacza, że pojazdy mogą przejść tylko w kierunku lub kierunkach, które są wskazywane przez strzałki Shooters, czyli rozdzielczość. iść prosto, należy przesyłać do tip-up.
   Pkt 10
   Początek pkt powinien brzmieć: "Gdy sygnał jest trójkolorowy system jest uzupełniany jednym lub więcej świateł w formie jednego lub kilku zielone strzałki na czarnym tle okrągły, włączenie ...".
   Dodatkowego ustępu dodaje się pkt 10 zaraz po tym artykule
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Jeśli czerwony lub żółty płomień kontur jednego lub więcej strzałek, a następnie wskazanie wydane przez te światła jest ograniczona do kierunku lub w kierunku wskazanym strzałką lub strzałkami.
   Dodatkowego ustępu w brzmieniu natychmiast po pkt 11 tego artykułu
   Pkt powinien brzmieć: "W szczególnych przypadkach, gdy nie ma potrzeby stałego stosowania sygnałów świetlnych, można użyć sygnału składający się z unblinking czerwonym świetle poprzedzone migające światło żółte, może ona być poprzedzona światło miga żółty."
        12. W artykule 24 Konwencji (995_902) (sygnały przeznaczone tylko dla pieszych)
   1 pkt "a" ii "
   Przepis ten nie ma zastosowania.
   Pozycja 2
   Pkt powinien brzmieć: "Ukierunkowane pieszych światła wynosi dwa-kolorowy system składający się z dwóch lamp, a mianowicie czerwone i zielone Czy nigdy nie zawierają połączenie dwóch ognia.".
   Pkt 3
   Pkt powinien brzmieć: "Światła powinny być umieszczone pionowo z czerwonego światła powinny być zawsze na górze, a światło zielone - zawsze w dolnej Czerwone światło powinno być sylwetka stojącego pieszego lub pieszych stacjonarnych i jasnozielone - forma sylwetka pieszego ruchu i pieszych w ruchu. .
        13. W artykule 31 Konwencji (995_902) (remonty Alarm)
   Pozycja 2
   Bariery nie będą malowane na przemian czarne i białe lub czarne i żółte paski.
       14. Na mocy artykułu 32 Konwencji (995_902) (Układ za pomocą światła lub odblaskowych)
   Ten artykuł powinien brzmieć następująco:
   1.

Polecany do określenia dostępności na pachoły bezpieczeństwa dróg lub wyspy z białego lub żółtego światła lub urządzeń odblaskowych.
   2. Gdy krawędzi jezdni oznaczają światła lub urządzenia odblaskowe, tych świateł i urządzeń są:
   a) wszystkie biała lub blado żółta;
   b) albo biały lub lekko żółty kolor, gdy wyznaczony krawędzi jezdni w przeciwnym kierunku ruchu, a czerwony lub ciemny kolor żółty, gdy wyznaczony krawędzi jezdni, odpowiedniego kierunku ruchu.
   3. Każde Państwo Strona niniejszej Umowy będą miały zastosowanie na całym terytorium tego samego koloru lub taki sam schemat kolorów dla światła lub urządzenia odblaskowe, o których mowa w tym artykule. "
        15. W artykule 33 (995_902)
   § 1 "i"
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Jeśli przejazdu kolejowego jest zainstalowany alarm ostrzega przed osiągnięciem pociągów lub o zbliżającym się zamknięciem bramy lub pół-bramy, powinno składać się migające czerwone światła lub na przemian migające czerwone światła, jak przewidziano w punkcie" b "w ustępie 1 artykułu 23 Konwencji. Na skrzyżowaniach bez bramy lub alarm pół bramy korzystnie przeprowadza się przez dwa na przemian migające czerwone światła.
Jednakże:
   i) czerwone migające światła mogą zostać uzupełnione lub zastąpione przez lekkie tricolor sygnalizowania czerwono-żółto-zielony, jak opisano w ustępie 2 artykułu 23 Konwencji, lub sygnał, w którym nie ma zielone światło, gdy na drodze w pobliżu przejazdu kolejowego zainstalowane pozostałe trzy kolorowe światła lub jeśli kolejowe bariery są zainstalowane. Red migające światła na przejazdach kolejowych z dwoma bramami nie mogą być zastąpione w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, ale mogą być uzupełnione, pod warunkiem, że na drodze przed przejazdem kolejowym, istnieją inne trójkolorowym sygnały;
   ii) na drogach gruntowych o bardzo małym natężeniu ruchu i chodnikach może być używany tylko dźwięk ".
   Pozycja 2
   Pkt powinien brzmieć: "Sygnalizacja świetlna są zainstalowane na krawędzi jezdni, odpowiedniego kierunku jazdy, gdy jest to wymagane przez okoliczności, takie jak warunki widoczności na drogach sygnały, światła powinny być powtarzane po przeciwnej stronie drogi Jeżeli jednak, ze względu na lokalne warunki uważa się za korzystniejsze. mogą być powtarzane w jezdni lub na schronienie na jezdni ".
        16. W artykule 35 Konwencji (995_902)
   Pozycja 1
   Gates i pół bramy przejazdy nie są oznakowane na przemian czarne i białe paski i czarno-żółte pasy.
        17. Załącznik 1 do Konwencji (995_902), Sekcja B
Pozycja 2 (stromy zjazd)
   Pkt powinien brzmieć: "Dla ostrzeżenie o zejście stromym nazwy, 2" a ".
   Z lewej strony oznaczenie, 2 "a" musi lewym panelu rogu znaku, a jego wartością - na całą szerokość klapy, liczba ta wskazuje nachylenie w procentach.
   Ustęp 3 (podjazd)
   Pkt powinien brzmieć: "Aby zapobiec podejście do gwałtownego wzrostu nazwy, 3" a ".
   Po prawej stronie jest zapis, 3 "a" musi prawym panelu rogu znaku, a jego wartością - na całą szerokość klapy, liczba ta wskazuje na wzrost w procentach.
   § 11 (Crosswalk)
   Pkt powinien brzmieć: "Aby zapobiec podejście do pieszych oznaczenie, 1911" a ".
Symbol może zostać odwrócony. "
        18. Załącznik 2 do Konwencji (995_902), sekcja
   1 ("Crossing drogi głównej)
   Zarejestruj B, 1 nie ma znaków lub napisów.
   Nr 2 ("Podróże bez zatrzymywania jest zabronione")
   Pkt powinien brzmieć: "Signs" podróż bez zatrzymania jest zabronione "jest znakiem B, 2 próbki B, 2" "powinno być ośmioboczna na czerwonym tle i wąskie białych lub jasnożółtych" Znak B, 2 próbki B, 2 ". Graniczy na nim biały lub lekko żółty symbol jest "stop", nazw wysokość musi być równa co najmniej jedna trzecia płyta wysokości.
   Wysokość znak B, 2 "a" normalny rozmiar powinien wynosić około 0,9 m (3 stopy), wysokość znaków małych rozmiarów, powinny być co najmniej 0,6 m (2 stopy).
        19. Załącznik 2 do Konwencji (995_902), Sekcja B
   Pozycja 2 (Legend), akapit "a" i "
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Crossroads, prawo drogi, który określa obowiązujące w państwie ogólnie przyjęte reguły sposób, oznaczenie, 1921" a ".
   Pozycja 2 (Legend), akapit "a" iii "
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Przejście drogi, które użytkownicy muszą ustąpić znaki B, 1, lub B, 2." A "jest używany zgodnie z postanowieniami pkt 9
niniejszego załącznika. "
   Pozycja 2 (Legend), akapit "b"
   Ustęp ten powinien brzmieć: "W przypadkach, gdy ruch na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej, oprócz znaków opisanych w tej sekcji, lub zamiast tych znaków można umieścić znak" a "z nazwy, 16, opisaną w sekcji B załącznika 1 Konwencji. "
        20. Załącznik 3 do Konwencji (995_902), sekcja
   Pierwsze zdanie w akapicie wprowadzającym
   Zdanie to powinno brzmieć: "być zainstalowane znakiem jest znak" a ", która jest opisana w części A załącznika 1 do Konwencji."
   Litera "b"
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Aby wyznaczyć innych przejściach korzystać z notacji, 1927" a ".
        21. Załącznik 3 do Konwencji (995_902), Sekcja B
   Próbki B, 7 "c" znak B, 7 nie ma zastosowania.
   Próbki B, 7 "a" i B, 7 "b" może mieć czerwone paski, pod warunkiem że nie wpływa to na ogólny wygląd i efektywność znaków.
        22. Do załącznika 4 do Konwencji (995_902), sekcja
   Pozycja 2 (Opis znaków), pod "a" (zakazu i ograniczenia ruchu), "i"
   Próbka C, 1 "b" znak C, 1 nie ma zastosowania.
   Pozycja 2 (Opis znaków), pod "a" (zakazu i ograniczenia ruchu), "III"
   Może być stosowany dwa dodatkowe oznaczenia, które odtwarzania?% 8

0oizvedeno w dodatku do niniejszego załącznika, które mają następujące znaczenie:
   Dodatkowe oznaczenie N 1: Ruch pojazdów przewożących więcej niż pewna ilość substancji wybuchowych lub łatwopalnych, które są zakazane ".
   Dodatkowe oznaczenie N 2: "ruchu pojazdów przewożących więcej niż pewna ilość substancji zanieczyszczających wody, jest zakazane.
   Uwaga na końcu akapitu powinien brzmieć: "Znaki C, 3" a "do C, 3" k ", o których mowa w niniejszym ustępie dalsze oznaki N 1 i N 2 nie mają nachylenie na czerwonym pasku.
   Pozycja 2 (Opis znaków), sub-"d" (zakaz wyprzedzania)
   Próbki C, 13 "ab" i C, 13 "bb" Znaki C, 13 "a" i C, 13 "b" nie ma zastosowania.
        23. Do załącznika 4 do Konwencji (995_902), Sekcja B
   Ustęp 1 (ogólna charakterystyka znaków i symboli), sub-"b"
   Ustęp ten powinien brzmieć: "O ile nie wskazano inaczej, te znaki powinny być niebieskie i symbole powinny być biały lub jasny kolor."
   Pozycja 2 (Opis znaków), pod "a" (w kierunku obowiązkowe)
   Zarejestruj D, 1 "b" nie ma zastosowania.
   Pozycja 2 (Opis znaków), pod "c" (rondo obowiązkowe)
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Mark D, 3" rondo obowiązkowe "nie ma innego znaczenia niż wskazują kierunek ruchu kołowego, które muszą spełniać pojazdy.
   Po lewej stronie strzałki ruchu powinny być skierowane w przeciwnym kierunku. "
        24. W załączniku 5 Konwencji (995_902)
   Ogólna charakterystyka znaków i symboli sekcji A - F
   Dodatkowego ustępu dodaje się bezpośrednio przed sekcji tej aplikacji
   Pkt powinien brzmieć: "W trybie drogowskazy lub znaki drogowe związane z autostrad i dróg, zrównany z autostrad, mogą być stosowane w ograniczonej formie symbolu są dostępne na E znak, 15 i E 17".
        25. W załączniku 5 Konwencji (995_902), sekcja
   Pozycja 2 (Special Cases) akapit "a"
   Czerwony pasek E znaków, 2 "a" i E, 2 "b" musi być otoczony białym obramowaniem.
        26. W załączniku 5 Konwencji (995_902), Sekcja B
   Pozycja 1
   Zarejestruj E, 5 "c" nie ma zastosowania.
   Pozycja 2
   Znak E, 6 "c" nie ma zastosowania.
        27. W załączniku 5 Konwencji (995_902), Sekcja C
   Dodatkowe ustęp dodaje się na końcu tej sekcji
   Pkt powinien brzmieć: "Znaki E, 9" a "i E, 9" c ", z napisem ciemnego koloru na białym tle lub światła, są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami pkt 10 niniejszego załącznika."
        28. W załączniku 5 Konwencji (995_902), sekcja E
Zarejestruj E, 11 "b" nie ma zastosowania.
        29. W załączniku 5 Konwencji (995_902), sekcja F
   Nr 2 ("droga jednokierunkowa"), pod-"b"
   E znaku strzałki, 13 "b" może być tylko wtedy, gdy napis ten nie zmniejsza skuteczności znak.
   Ustęp 3 (Mark "droga to ślepy zaułek")
   Czerwony pasek E znak, 14 powinien być otoczony białym obramowaniem.
   Ustęp 4 (znaki ostrzegawcze na wejście do autostrady lub zjazd z autostrady).
   Dodatkowe pozycji, które należy wprowadzić natychmiast po pierwszym akapicie tej pozycji
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Mark E, 15 mogą być używane, aby powtórzyć dla wskazania podejścia do autostrady, na dnie każdego zestawu tak, aby symbol lub na dodatkowej tabliczce próbki 1, jak opisano w załączniku nr 7 do Konwencji, musi być określona odległość od Zarejestruj się początku autostrady. "
Ustęp 5 (znaki ostrzegawcze przy wjeździe na drogę, na której istnieją zasady ruchu drogowego na drogi, albo odejść z drogi)
   Dodatkowe pozycji, które należy wprowadzić natychmiast po pierwszym akapicie tej pozycji
   Ustęp ten powinien brzmieć: "Mark E, 17 mogą być używane do powtarzania ostrzega przed osiągnięciem drogi, gdzie znajdują się zasad ruchu drogowego, które mają zastosowanie na drogi i na dnie każdego zestawu tak, aby symbol lub na dodatkowej tabliczce próbki 1, jak opisano w załączniku 7 do Konwencji, musi być określonej odległości od znaku przed rozpoczęciem drogi, ponieważ istnieją przepisy ruchu drogowego, które mają zastosowanie do autostrady ".
        30. W załączniku 5 Konwencji (995_902), Sekcja G
   Pozycja 2 (Opis notacji), pod "a"
   Legenda F, 1 "b" i F, 1 "c" nie ma zastosowania.
        31. Załącznik nr 6 do Konwencji (995_902), sekcja
   Opis objawów
   1 pkt "b"
   Przepis ten nie ma zastosowania.
   Ustęp 2 akapit "c"
   Przepis ten nie ma zastosowania.
   Ustęp 3 "e"
   Jeżeli zakaz dotyczy jedynie na krótkich odcinkach, możliwość odstąpienia od instalacji tylko jeden znak, składający się z czerwonym kółkiem wskazujący zakres, w którym zakaz ten dotyczy, nie będą stosowane.
        32. Załącznik nr 6 do Konwencji (995_902), Sekcja B
   1 ("Location")
   Na placu tarczy, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu ponosi litera "P".
   Nr 2 (oznaczenie wskazujące wyjścia ze strefy ograniczonego parkowania)
   Dodatkowy tekst dodaje się na końcu tej pozycji
   Ten tekst powinien brzmieć: "Zamiast dysku parking może być używany jako symbole w kolorze, dostępna na stronie znaki używane do wskazania wejścia do strefy.
   Znak informujący o wyjście ze strefy ograniczonego parkowania mogą być umieszczone na odwrocie znak wskazujący wejście do tej strefy i jest przeznaczony dla pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku. "
        33. Załącznika 7 do Konwencji (995_902) (dodatkowe panele)
   Dodatkowego ustępu w brzmieniu natychmiast po ustęp 1
   Pkt powinien brzmieć: "W tle dodatkowych paneli najlepiej pasuje na tle grupy znaków, z którymi są one wykorzystywane.

   Umowa weszła w życie z dniem 03.08.1979.
   ZSRR przystąpiła do Porozumienia 27/09/1974.


CODICE FISCALE 93115560422
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA
SCRIMA, 132 ANCONA AN ITALIA
Создание сайта -
proggroup